Miljö

Miljöstyrning

Detta dokument från Albins Krom AB intygar att vår verksamhet uppfyller de krav som idag ställs i gällande miljöbalk och förordningar. Vidare att vår verksamhet bedrivs i enlighet med de intentioner som anges i miljöstandarden ISO 14001. Vår verksamhet regleras av miljöbalken med tillhörande förordningar samt av beslut vilka meddelats med stöd av dåvarande miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen. I enlighet med detta gäller:

* Länsstyrelsen har i beslut daterat 1999-07-22 (dnr 2410-4304-92) meddelat tillstånd att bedriva ytbehandlande verksamhet i enlighet med punkt 38.02.01. I enlighet med miljöprövningsförordningen motsvarar detta verksamhetskoden 28.20.

* Kontrollprogram för löpande utsläppskontroll av emissioner till vatten och styrning av verksamheten finns framtaget för verksamheten.

* Periodisk besiktning av verksamheten utförs i enlighet med gällande kontrollprogram av opartisk sakkunnig besiktningsman en gång vart tredje år. Resultat från dessa besiktningar har visat på att vår verksamhet i allt väsentlig grad bedrivs i enlighet med gällande tillståndsbeslut.

* Årlig miljörapport upprättas enligt Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport.