Kvalitét

Kvailtetsstyrning

Detta dokument från Albins Krom AB intygar att vår verksamhet inklusive ytbehandlingsprocesser och färdigbehandlade detaljer uppfyller de kvalitetskrav som ställs av våra kunder. Vidare att vår verksamhet bedrivs i enlighet med de intentioner som anges i kvalitetsstandarden ISO 9001.För att kunna säkerställa uppställda kvalitetsmål finns rutiner för kvalitetssäkrad produktion framtagen. I övrigt genomförs kontinuerligt följande kontroller i samband med förekommande ytbehandling:

* Innan ytbehandling tas stickprov för avsyning. Detta i syfte att upptäcka eventuellt felaktigt gods, samt för att kunna avgöra, om speciell behandling krävs.

* Efter genomförd ytbehandling kontrolleras, att i specifikation angiven skikttjocklek, har uppfyllts. Vidare sker även visuell kontroll av godset i syfte att upptäcka eventuella fläckar etc.

* Kontroll av processbad avseende sammansättning sker varannan vecka. Dessa prover analyseras av våra kemikalieleverantörer.

* Paketering av färdigbehandlat gods sker efter kundens önskemål i syfte att undvika transportskador.